סוג מכרז

הודעה על אופן הצטרפות לרשימת מנויים

12 ביולי 2023: מכרז פומבי לעריכת ביטוחי מרכז יצחק רבין לחקר ישראל - מכרז מס' 1/2023
בהתאם לתקנה 15 (ה) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג- 1993.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:
22.8.2023 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים שתיועד לכך במשרדי המרכז.
***המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה עד ליום 3.9.2023 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים שתיועד לכך במשרדי המרכז.

מפגש משתתפים ייערך ביום 23.7.2023 בשעה 13:00 במשרדי המרכז. ההשתתפות במפגש המשתתפים הינה תנאי להגשת הצעה למכרז.
30 בינואר 2020- הודעה על השתתפות במימון ביצוע פרויקט כביש הגישה הדרומי - הראשי למרכז יצחק רבין על ידי עיריית תל-אביב במסגרת תפקידי הרשות על פי דין בהתאם לתקנה 3(16) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993. 

החלטה