סוג מכרז

הודעה על אופן הצטרפות לרשימת מנויים

28 ביוני 2023 - התקשרות המשך לחכירת כלי רכב אחד, בתנאי ליסינג תפעולי מלא, בהתאם לסעיף 4(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993
30 בינואר 2020- הודעה על השתתפות במימון ביצוע פרויקט כביש הגישה הדרומי - הראשי למרכז יצחק רבין על ידי עיריית תל-אביב במסגרת תפקידי הרשות על פי דין בהתאם לתקנה 3(16) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993. 

החלטה