חדר 3

חדר זה מציג את שני העשורים הראשונים של מדינת ישראל.

החדר פותח בתיאור גלי העלייה הגדולים, יישוב העולים ברחבי הארץ והקמת עיירות הפיתוח, המפעלים הלאומיים הגדולים של שנות החמישים והעושר התרבותי. בד בבד מוצגת תחושת המצור של ישראל הצעירה בעקבות שורה של אירועים ביטחוניים לכל אורכה של התקופה. החדר מסתיים ערב מלחמת ששת הימים, בתיאור ימי ההמתנה שקדמו למלחמה.