English

מדינה באבל

מדינה באבל

תל אביב - מיד לאחר הרצח החלו לזרום אזרחים ישראלים רבים לכיכר מלכי ישראל. צעירים ומבוגרים, דתיים וחילוניים, ימניים ושמאלניים, תושבי המרכז ותושבי הפריפריה, ותיקים ועולים חדשים, יהודים וערבים התכנסו להתאבל בכיכר, הדליקו נר, ציירו כתובת גרפיטי, שרו ומחו דמעה. בשבוע שלאחר הרצח הפכו האזרחים את הכיכר ל"כיכר רבין". בסופו של אותו שבוע קיבלה עיריית תל אביב החלטה רשמית על כך. 

ירושלים - ארונו של יצחק רבין הונח בחזית הכנסת למחרת הרצח. מבוקר יום ראשון ועד ההלוויה שנערכה ביום שני בצהריים, עלו עשרות אלפי אזרחים לירושלים כדי לעבור על פני הארון ולהיפרד. 

תמונות מאלבומה של רחל רבין-יעקב: