English

בוטרוס בוטרוס-ראלי, מזכ"ל האו"ם דאז

לפני שמונה-עשרה שנה הייתה לי הזכות ללוות את הנשיא סאדאת לירושלים.  אויבים ותיקים החליפו מילים של שלום; תהליך שלום ארוך, לעיתים קרובות מכאיב, לפעמים אף מסוכן, יצא לדרך.  ידענו שהדרך תהייה ארוכה וקשה.  לפני שנתיים הגיעו הישראלים והפלשתינאים להסכם.  בעקבות זאת, נחתם הסכם שלום בין ישראל וירדן.  הדרך לשלום אמנם לא הגיעה לסופה, אך כבר עברה את פרשת הדרך.      

לפני שמונה-עשרה שנה הייתה לי הזכות ללוות את הנשיא סאדאת לירושלים.  אויבים ותיקים החליפו מילים של שלום; תהליך שלום ארוך, לעיתים קרובות מכאיב, לפעמים אף מסוכן, יצא לדרך.  ידענו שהדרך תהייה ארוכה וקשה.  לפני שנתיים הגיעו הישראלים והפלשתינאים להסכם.  בעקבות זאת, נחתם הסכם שלום בין ישראל וירדן.  הדרך לשלום אמנם לא הגיעה לסופה, אך כבר עברה את פרשת הדרך.  

יצחק רבין היה אחד המהנדסים של אותה הדרך לשלום.  היום אנו מתכנסים בצער להתאבל על מותו, אך עלינו גם לשמוח בגודל הישגיו. יצחק רבין היה אדם שידע מלחמה, ועמל למען השלום.  הוא לחם ללא הפוגה למען השלום והפיוס. 

לפני שנתיים אמר יצחק רבין בוושינגטון שהוא עשה את מה שעשה כדי שילדינו וילדי ילדינו לא יתנסו עוד במחירה המכאיב של המלחמה.  מטרה זו חייבת להיות המטרה שלנו.  מטרה זו היא המטרה של ארגון האומות המאוחדות.  באירוע טראגי זה הייתי רוצה להביע את רגשות תנחומינו העמוקים לגברת רבין, לאזרחי ולממשלת ישראל.