English

חוסני מובארק, נשיא מצרים


גברת לאה רבין ומשפחת רבין, אדוני נשיא מדינת ישראל עזר ויצמן, ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס, חברים יקרים. בצער רב נאספנו כאן היום, כדי לחלוק את הכבוד האחרון לראש הממשלה יצחק רבין, מנהיג אמיץ ומדינאי דגול.
      
המאמצים הגדולים להשיג שלום במזרח התיכון הם העדות לחזונו, חזון שאותו אנו חולקים – להפסיק את הסבל של כל העמים באזורנו. הוא התכחש למחלוקות העבר כדי לפתור את בעיות ההווה, וביניהן הקשה ביותר – הבעיה הפלסטינית. ההצלחה שהשיג הניחה את היסוד לדו-קיום בשלום בין פלסטינים וישראלים ולאווירה של שלום והבנה הדדית. הישגים אלה, ללא ספק, ייחדו אותו כגיבור אמיתי של שלום.

אובדנו בטרם עת של ראש הממשלה יצחק רבין, בצומת חשוב זה של ההיסטוריה של המזרח התיכון, נתן מהלומה כבדה למטרתנו האצילה. לכן אנו חייבים להכפיל את המאמצים ולחזק את התחייבותנו להשיג את המשימה הקדושה – שלום צודק ובר-קיימא. אנו חייבים למנוע מהידיים הבוגדניות, העוינות את מטרתנו, את קטיפת פירות מעשי העוולה שלהן. רק מחויבות בלתי-מתפשרת למטרתנו יכולה לכבד כראוי את זכרו של גיבור השלום הזה.

דרך ההנצחה הטובה ביותר לראש הממשלה יצחק רבין היא להמשיך במה שהוא התחיל, בתהליך השלום, כיוון שכפי שהגדיר זאת רבין בעצמו – השלום הוא כה יקר ערך. 

אני שולח את תנחומי העם והממשלה המצרית ואת תנחומי האישיים לעם ולממשלה בישראל ולמשפחת יצחק רבין.