English

חוסיין הראשון, מלך ירדן דאז

איני רגיל לעמוד במעמדים. אלא כשאתה לצדי. לדבר על שלום. על חלומות ועל הדורות הבאים, שחייבים לחיות בשלום. לפעול יחד ולהידבר יחד על זכותנו לבנות עתיד טוב יותר.

מעולם לא עלה במחשבותי, שביקורי הראשון בירושלים, כהיענות להזמנתך, להזמנת יושב-ראש הכנסת ולהזמנת הנשיא, יתקיים בנסיבות אלה.

יצחק רבין חי כחייל, ומת כחייל למען השלום. אני שהפעם, למען כולנו, עלינו להשמיע את קולנו ולדבר בגלוי על השלום – ולתמיד. אנו שייכים למחנה השלום, אנו מאמינים בשלום ומאמינים שאלוהנו האחד רצה שנחייה בשלום ומאחל לנו שלום. ילדי אברהם משלוש הדתות הגדולות חייבים לעשות שלום.

הבה נרים קולנו ולא נשקוט. נדבר על מחויבותנו לשלום, לנצח. ובואו נאמר לאלה החיים בחשיכה, לאויבי האור והאמונה והדת: כאן אנו עומדים. זהו מחננו, מחנה השלום. הלוואי שאלוהים יברכם בהכרה שעליהם להצטרף אלינו, ואנו מתפללים שיעשו זאת. אבל אנחנו לא מתביישים ולא מפחדים, אלא נחושים לממש את המורשת שעבורה נפל רעי, כפי שנפל סבי בירושלים כאשר אני ילד קטן העומד לצידו.

רבין היה איש אמיץ, איש של חזון, איש שניחן באחת התכונות היקרות ביותר לאדם – צניעות. הוא העמיד את עצמו, כמוני, בדרגת אחריות של שותף למשא-ומתן, ושאף להשיג שלום מכובד. הוא ידע, כמוני, למקם עצמו במקומו של השותף למשא-ומתן, וכך השגנו שלום מכובד, יציב ובר-קיימא. היו לו אומץ, חזון ומחשבות לשלום.

בעומדי כאן, אני מתחייב בפניכם ובפני עמי בירדן, בפני העולם כולו, להמשיך ולעשות כל שביכולתנו כדי להצליח ולמלא אחר המורשת שהותירו לנו סבי וידידי. וכאשר יגיע יומי, אני מקווה שאוכל להשאיר אותה מורשת כפי שעשו סבי ויצחק רבין.

יצחק רבין, הלוואי שנשמתך תעלה גבוה, מעלה מעלה, למען כל העמים. רבים חיים, וכה רבים גם מתים. זהו רצון האלוהים, זו דרכו של עולם. אבל בני המזל הם אלה המשאירים משהו מאחוריהם, ואתה, יצחק רבין, אחד מהם.

פניהם של בני עמי, אזרחי ירדן, עצובות היום, ולבותיהם כבדים. נתפלל שאלוהים ידריכנו, איש-איש במקומו, לעשות כל שביכולתנו למען עתיד טוב יותר, כפי שביקש יצחק רבין. ככל שאחיה, אהיה תמיד גאה שהכרתי אותו, עבדתי עמו כאח, כרע וכאדם, ובכך שיחסי החברות שלנו היו מיוחדים במינם.

בשם העם הירדני והמשפחה ההאשמית, אני מביע רגשי השתתפות עמוקים בצערכם ותנחומינו הכנים. נמשיך מאבקנו למען עתיד הדורות הבאים והגשמת מורשתו של יצחק רבין.