English

יובל רבין, בנו של ראש הממשלה

עצרת הזיכרון ליצחק רבין בתום "השבעה" - 10.11.1995  
 
לא אוכל להסביר במלים את האהבה לאבא ואת הכאב על שהוא לא יהיה יותר עימנו.
לאבא היתה דרך.

אף פעם לא ביקשתי דבר בזכות היותי הבן של יצחק רבין.

היום אני רוצה לבקש. אני רוצה לבקש אתכם, הנמצאים כאן, להמשיך וללכת בדרך של אבא, בדרך של יצחק רבין: בדרך האחת, הראשונה, לא השנייה או השלישית.

קרה הדבר, ועכשיו אין חשוב יותר מאשר להמשיך בדרך, דרך השלום והביטחון, וללכת בה יחד, כאחד, ולהבטיח שקורבנו של אבא לא יהיה לשווא.