English

חדר 9: ההודעה על הרצח

בחדר זה מוצבים ארבעה מסכים, המקרינים רגעים שונים מהשעות ומהימים שלאחר הרצח: ההודעה על הירצחו של ראש הממשלה, הלם הקהל, מסע הארון וטקס הלוויה. 

חלק מהתקרה של חלל זה עשוי מזכוכית, המקשרת אותו לחלל שמעליו – חדר הכניסה למוזיאון המדמה את כיכר מלכי ישראל ב-4 בנובמבר 1995. סופו של המוזיאון חוזר אל ראשיתו – רצח ראש
ממשלת ישראל ושר הביטחון שלה.