English

חדר 7: 1992-1987 עימות וראשית פיוס

בחלקו הראשון של החדר מוצגת האינתיפאדה הראשונה, ובהמשכו מלחמת המפרץ שהציבה איום חדש על ביטחון אזרחי ישראל – טילים ארוכי טווח. שטח נרחב מוקדש לתיאור העלייה הגדולה מארצות חבר העמים ומאתיופיה בשנות התשעים ולאחר מכן לוועידת השלום הבינלאומית שהתכנסה במדריד.

החדר מסתיים במהפך של 1992 - בבחירתו של יצחק רבין לראשות הממשלה.