English

חדר 6: 1987-1977 שלום ומלחמה

חלקו הראשון של עשור זה מתמקד במפה הפוליטית החדשה בישראל עם עלייתו של הימין לשלטון ובהסכם השלום עם מצרים. חלקו השני עוסק בתגובה הישראלית להסכם השלום ולמחירו (פינוי סיני והיישובים בפיתחת רפיח).

חלקו הראשון של חדר זה מתמקד בהישגה הגדול של ממשלת הליכוד בראשות מנחם בגין – הסכם השלום עם מצרים. בהמשך החדר מוצג מחירו של שלום זה - פינוי סיני והרס היישובים שם. עוד מוצגים בחדר המשבר הכלכלי של שנות השמונים והקיטוב העדתי שהלך והתעצם באותן שנים. בחלקו השני של החדר מוצגת מלחמת לבנון הראשונה והקרע שגרמה בחברה הישראלית.