English

חדר 5: 1977-1967 עשור של מלחמה

חדר זה עוסק בעשור השלישי של מדינת ישראל, על רקע המציאות שיצרה מלחמת ששת הימים.  

החדר מתחיל בפסגת הניצחון ביוני 1967, עובר לשפל של אוקטובר 1973, ומשם למחאה הציבורית שהפילה את ממשלתה של גולדה מאיר, לקדנציה הראשונה של יצחק רבין כראש ממשלה ולמהפך של 1977.