English

חדר 10: היום שאחרי

חלל היציאה מהמוזיאון מסמל בצד האובדן והשבר הנורא את המשכיותה של מדינת ישראל ואת התקווה להפקת הלקחים מהרצח.