English

אסיפה ישראלית ב -6 מוקדים ברחבי הארץ

מסורת חדשה למפגש, שיחה, הסכמה וויכוח בין גווני החברה הישראלית השונים.


את אסיפה ישראלית מובילים תנועות הנוער וקואליציית 'זוכרים את הרצח. נאבקים על הדמוקרטיה" בשיתוף מרכז רבין ובמהלכה ייפגשו עשרות אלפי ישראלים ויעסקו בסוגיות אקטואליות על סדר יומה של החברה הישראלית.


האירוע נפרש על פני יומיים כשב31.10, י"א בחשוון, תתקיים האסיפה בירושלים, חיפה, באר שבע, מודיעין ונצרת עילית בשעה 17:30.
ב- 1.11 , י"ב בחשוון, יום רביעי, תתקיים האסיפה בכיכר רבין בתל אביב, בשעה 18:00. לאסיפה מוזמנים כולם בכל רקע וגיל.

להצטרפות לאסיפה ישראלית > 
לפרטים נוספים >