English

ביקור קיסינג'ר בקבר יצחק רבין

ביקור קיסינג'ר בקבר יצחק רבין

כמו בכל ביקוריו בישראל מאז נובמבר 1995, גם בביקורו האחרון עלה מזכיר המדינה האמריקני לשעבר, הנרי קיסינג'ר, לקברו של יצחק רבין בהר הרצל. קיסינג'ר, בן ה-89, שמר על קשרים קרובים עם רבין מאז כהונתו של האחרון כשגריר ישראל בוושינגטון. את קיסינג'ר ליוותה ראש מרכז רבין, דליה רבין.