English

תערוכת הניצחון

תערוכה חדשה במרכז יצחק רבין - 6 ימים, 50 שנה - מלחמת ששת הימים כפי שלא ראיתם מעולם

ימי סיור:

ימים א', ג', ה'

נא לתאם הביקורים עם מרכז ההזמנות 4585 *


תערוכה זו התאפשרה הודות לתרומתם של מיכל ואברהם כדר