English

"התעוררות אזרחית" - ערכת פעילות ליום הזיכרון ה-14

מדי שנה, לקראת יום הזיכרון, מתקיימת תחרות סטודנטים במחלקה לתקשורת חזותית ב"שנקר" - ביה"ס הגבוה להנדסה ולעיצוב ובשיתוף המחלקה לחינוך במרכז רבין, אשר במסגרתה יוצרים הסטודנטים כרזות לציון יום הזיכרון ליצחק רבין. הכרזות מתייחסות לרצח רבין ולהשלכותיו על החברה הישראלית, ומבטאות סוגיות אלה מנקודת ראות אמנותית ואישית. 

חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז-1997 מציין כי יום זה יוקדש לעיסוק בחשיבות הדמוקרטיה במדינה ובחברה. הרעיון והמשטר הדמוקרטי שואבים את סמכותם המוסרית והשלטונית מהשתתפותו של העם וממעורבותם של האזרחים בזירה הציבורית במדינה. הגברת המעורבות האזרחית, בקרב בני נוער ומבוגרים כאחת, בסוגיות אזרחיות וחברתיות בישראל, מהווה אתגר לדמוקרטיה הישראלית.

אייל סגל, סטודנט בן  27 בשנקר, היה בן 13 כאשר נרצח ראש הממשלה.  14 שנה לאחר מכן עיצב סגל את הכרזה שנבחרה ככרזה מובילה לציון יום הזיכרון ליצחק רבין.הכרזה מעבירה מסר אישי וחברתי כאחד; היא משקפת את הקריאה התמימה של ילד קטן המבקש לעורר את אביו, אז, באותם ימים, ולצדה קריאה להתעוררות אזרחית היום. הכרזה מציגה שאלות הנוגעות לפער הדורות: היא מציגה תמימות של גיל הילדות, בוחנת את מקומו של הנוער כדור משפיע החותר לשינוי חברתי ואת מקומו של דור ההורים, דור המבוגרים – ותוהה לגבי שני הדורות -  כיצד הם תופסים את מקומם ותפקידם  אל מול האתגרים האזרחיים הרובצים לפתחה של החברה הישראלית? מהי מידת מעורבותם בסוגיות אזרחיות בוערות? האם קיים פער בין הדורות ביחס לשאלות אלו?

השאלות האישיות והחברתיות הללו הן שעמדו לפנינו בכתיבת מערך פעילות זה.  

במערך מוצעת פעילות לגילאי חט"ב –חט"ע ולגילאי היסודי. 

 למערך המלא לחץ כאן