English

פעילות חינוכית חדשה לחדרי מורים ליום הזיכרון ה-13

פעילות חינוכית חדשה לחדרי מורים ליום הזיכרון ה-13

ביום י"ב בחשוון תשנ"ו, 4 בנובמבר 1995, בסיומה של העצרת בכיכר מלכי ישראל נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. הרצח הכה בתדהמה את החברה  הישראלית והטיל צל כבד על חיינו כחברה דמוקרטית.  חוק יום הזיכרון ליצחק רבין קובע כי בבתי הספר יצוין היום בפעולות שתעסקנה בדמותו ובפועלו של יצחק רבין ופעולות שתוקדשנה לחשיבות הדמוקרטיה הישראלית ולסכנות הגלומות באלימות לחברה ולמדינה. יציקת התוכן אל תוך הגדרות החוק נתונה, לרוב, בידי צוותי החינוך.  יחד עם זאת, שלושת המעגלים המרכזיים ליום הזיכרון:  יצחק רבין האיש ופועלו,  הרצח וההקשר החברתי – פוליטי – סוציולוגי של הרצח, מציבים אתגרים חינוכיים הנובעים ממקורות שונים; התחושות הסובייקטיביות האישיות שלנו, משמעותו האישית והלאומית של היום והתוכן החינוכי שאנו מבקשים לצקת אל יום הזיכרון ליצחק רבין. 

הבירור הערכי בקרב המורים חשוב  שכן הסוגיות הציבוריות שמעלה יום הזיכרון מעוררות דילמות לא רק בקרב בני הנוער אלא בראש ובראשונה בקרב המבוגרים. לפיכך, על מנת שנוכל לערוך בירור משמעותי עם התלמידים, עלינו להקדיש תחילה זמן לברר את הסוגיות הכאובות בקרב צוות המורים. 

השאלה "מה אנו רוצים לזכור ביום הזיכרון לרבין" עולה שוב ושוב במוסדות חינוך רבים. החוק נותן לכך מספר תשובות,  והמציאות מלמדת אותנו על תשובות רבות עוד יותר. הסדנא מנסה לבדוק בקרב צוות המורים מה הן המטרות החינוכיות החשובות ביום זה. מטרות אלו יכולות להיות שונות מבית ספר לבית ספר ומצוות אחד למשנהו. החשוב הוא לברר אותן באופן כן ואמיתי, על אף הקושי שבדבר.