English

"ממחלוקת לשיח" - פעילויות לקראת יום הזיכרון ה-11

"ממחלוקת לשיח" - פעילויות לקראת יום הזיכרון ה-11

קובץ הפעילויות למורה שלפניכם מציע אוסף רחב ומגוון של פעילויות לקראת יום הזיכרון האחד-עשר ליצחק רבין. 
האוסף כולל הצעות לפעילויות סביב דמותו של יצחק רבין ונוגעות בסוגיות של הנצחה וזיכרון. 
פעילויות נוספות עוסקות בהיבטים שונים של חיים בחברה דמוקרטית: ממחלוקת לשיח, ערכים בחברה דמוקרטית, ניהול מחלוקות בחברה מקוטבת ורב-תרבותית, כללי משחק ודרכים להידברות ופיוס.

הערה: הפעילויות מקוטלגות לפי ארבעה נושאים מרכזיים (להלן) לנוחיות המשתמש ומיועדות לשכבות גיל שונות.