English

יעדים

 • הנצחת זכרו ופועלו של יצחק רבין 
 • הטמעת ערכי הדמוקרטיה בכל מגזרי החברה 
 • הפנמת עקרונות דמוקרטיים להתמודדות במצבי קונפליקט 
 • טיפוח מנהיגות צעירה בקהילה ובחברה 
 • עידוד מחויבות ומעורבות חברתית 

  ייחודה של הפעילות החינוכית במרכז רבין מתבטא במספר ערוצים: 

 • הדיון בסוגיות מרכזיות בחברה הישראלית שאוב מלקחי רצח יצחק רבין; הנסיבות החברתיות והפוליטיות שקדמו לרצח, ההשלכות והלקחים שיש להמשיך ולהפיק ממנו. 
 • מתודות סדנאיות מגוונות – שימוש במגוון סרטים ייחודיים שהפיק מרכז רבין, הפעלות, דינאמיקה קבוצתית ודיון פתוח המלווה את הסדנאות. המחלקה עוסקת כל העת בפיתוח אקטואלי ורלוונטי של נושאים ומקרי מבחן חדשים. 
 • שילוב בין דיון תיאורטי ויישום מעשי: אנו מאמינים כי לתלמיד, למחנך, לחייל ולמפקד הלוקח חלק בסדנה חשוב לרכוש ידע וכלים שיהיו רלוונטיים לחייו האזרחיים והמקצועיים. לכן, בסדנאות מושם
 • דגש על שילוב בין המיומנויות והכלים הפרקטיים לבין הנושאים הנידונים, מתוך הכרה באורח חייהם ובתפקידיהם המקצועיים של המשתתפים.