English

תוכנית השתלמות לחדרי מורים

חינוך לחיים בחברה מרובת תרבויות

מחלקת החינוך מציעה השתלמות לחדרי מורים בת חמישה מפגשים. ניתן ללוות את התוכנית בהרצאות ובסיורים.

התוכנית תעסוק בהיבטים שונים הנוגעים לחברה הישראלית כחברה מרובת תרבויות: 


 זהות וזהויות בחברה הישראלית - דיון במרכיבי הזהות של "הישראלי", וה"ישראליות". בחינת המושגים "פלורליזם", "רב-תרבותיות", "כור היתוך", תוך עמידה על המתח בין זהות אישית לזהות קולקטיבית. 

 מחלוקות ושסעים בחברה הישראלית – מיפוי השסעים המרכזיים בחברה, דיון בקשר שבין זהויות ושסעים וביחסי הכוחות בין הקבוצות השונות. 

 ערכים דמוקרטיים ומימושם במציאות מרובת-תרבויות: חופש הביטוי, שוויון, צדק חברתי, שוויון הזדמנויות, וסולידאריות. 

 מודלים ותיאוריות ברב-תרבותיות: מרב-תרבותיות "עבה" לרב-תרבותיות "דקה" – דיון במודלים תיאורטיים לניהול שונות חברתית: הסדרה, הדרה, דמוקרטיה הסדרית. דיון באתגרים חינוכיים בבית ספר רב-תרבותי. 

 מנהיגות ואחריות בחברה מרובת תרבויות – תפקידו של המנהיג בניהול שונות, פתרון קונפליקטים, תהליכי קבלת החלטות, עומס יתר ומשילות. 

מטרות התוכנית 

 הכרת החברה הישראלית כחברה מרובת תרבויות, במדינה יהודית ודמוקרטית 
 דיון באתגרים חינוכיים במציאות מרובת תרבויות 
 הכרה וניתוח של מודלים ותיאוריות של רב-תרבותיות 
 הבנת חשיבותם של ערכים דמוקרטיים והדרכים להטמעתם בחיי היום-יום 
 בחינת המנהיגות בחברה הישראלית במציאות מרובת תרבויות 
 טיפוח מחויבות ומעורבות חברתית כיעד חינוכי עבור המחנכים 

מבנה התוכנית 

התוכנית מלווה בסרטים מקוריים בהפקת מרכז רבין, קטעי מקורות, מאמרים אקדמיים, דיונים בסדנאות ומתודות הפעלה מגוונות. 
במסגרת הסדנאות יתנסו המשתתפים בבירור דעות שונות, גיבוש עמדות, ניתוח ביקורתי של מקרי מבחן, סימולציות ועוד. 

לפרטים: רוני שכטר, 03-7453350, roni@rabincenter.org.il