English

התוכנית החינוכית למערכת החינוך

"החברה הישראלית: שסעים ומחלוקות"
הסיור במוזיאון מפגיש את התלמידים עם מגוון הזהויות והקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית בעבר ובהווה וממחיש את המאבק בין הקבוצות השונות על עיצוב דמותה ואופייה של המדינה והחברה הישראלית. במהלך הסיור מתוודעים התלמידים לצמתי מחלוקת עיקריים שפילגו את החברה הישראלית בזמנים שונים, ונחשפים לאתגרים הגלומים בחברה מרובת תרבויות ומרובת זהויות.
סדנת ההעמקה עוסקת בקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית היום וביחסים ביניהן. במהלך הסדנה נצביע על האתגרים המאפיינים חברה מרובת זהויות ונידרש לבירור השאלה כיצד יכולה חברה מרובת תרבויות וזהויות לנהל את המאבקים הפנימיים שבה מבלי לאבד את בסיס הקיום המשותף הדמוקרטי שלה
 
"מנהיגות ישראלית"
הסיור במוזיאון עוקב אחר מנהיגים שפעלו בחברה הישראלית בזירות פעולה שונות ואחר דפוסי מנהיגות החל מתקופת היישוב ועד לרצח יצחק רבין. התלמידים יתחקו אחר 'שדה צמיחתו של מנהיג', יעמדו על הנסיבות האישיות והחברתיות שעיצבו מנהיגים שונים ויעמדו על דרכי פעולתם של אותם מנהיגים. במהלך הסיור יבחנו התלמידים את אופן קבלת ההחלטות של מנהיגים שונים ויעמדו על חשיבותה של מנהיגות בצמתי הכרעה.
סדנת ההעמקה עוסקת בצרכיה של מדינת ישראל כמדינה צעירה, מרובת תרבויות, יהודית ודמוקרטית ובתפקידו של המנהיג הישראלי כנגזרת של מורכבות זו. במהלך הסדנה יושם דגש על תפקידו של הנוער כמנהיג חברתי, ובעל יכולת השפעה חיובית. . כמו כן, יש דגש על מעורבות חברתית, אחריות ואכפתיות במארג החיים החברתיים בישראל. 
 
"מי אתה יצחק רבין? זיכרון במחלוקת"
הסיור במוזיאון עוקב אחר תחנות מרכזיות בחייו של יצחק רבין ומוביל את התלמידים להיכרות מעמיקה עם דמותו ופועלו של יצחק רבין; הילד שחלם להיות מהנדס מים ומצא עצמו מפקד בשדה הקרב ולימים איש ציבור שמילא תפקידי מפתח בחייה של מדינת ישראל. לקראת סופו של הסיור יתוודעו התלמידים להקשר החברתי הרחב שסבב את הירצחו. 
סדנת ההעמקה עוסקת במשמעות הזיכרון בחיי הפרט והקהילה ומבקשת לברר את תפקידו של יום הזיכרון לרצח יצחק רבין ואת משמעותו. כחלק מהדיון יתוודעו התלמידים לאופנים השונים בהם ניתן לעצב ולשמר זיכרון לאומי ובאתגרים החברתיים והשאלות המהותיות העולות על פני השטח כאשר הזיכרון הוא 'זיכרון במחלוקת'. 
 
"דמוקרטיה בישראל"
הסיור במוזיאון בוחן את התפתחותה של הדמוקרטיה הישראלית מאז קום המדינה ועד לאמצע שנות ה – 90 של המאה העשרים וכן את האופן בו משפיעים מאפייניה של החברה הישראלית על הדפוסים הדמוקרטיים במדינת ישראל. במהלך הסיור יושם דגש על כללי משחק דמוקרטיים ובפרט על חירויות יסוד פוליטיות, כפי שאלו משתקפים בנקודות זמן מגוונות וצמתי הכרעה שונים בהיסטוריה הישראלית. 
סדנת ההעמקה עוסקת בגבולות השיח הדמוקרטי, באינטרסים של הפרט אל מול אלו של הכלל ובחשיבותם של כללי משחק דמוקרטיים במדינת ישראל. הסדנה שמה דגש על זכויות וחובות אזרחים במשטר דמוקרטי, תוך מתן חשיבות מיוחדת לזכות לחופש הביטוי ולמגבלות עליה.