English

תוכנית למשלחות ושליחים מחו"ל

מחלקת חינוך מקיימת סמינרים, סדנאות למשלחות ושליחים מחו"ל (אישי ציבור, תלמידי תיכון, מחנכים ומורים, פעילים חברתיים וסטודנטים). הסדנאות מותאמות לצרכים ולמאפיינים של כל קבוצה. את הסדנאות ניתן לקיים גם באנגלית. כל החומרים הויזואליים מתורגמים לשפה האנגלית.

נושאי הסדנאות: 

זיכרון והנצחה 
 זיכרון, זהות והנצחה בחברה היהודית והישראלית 
 בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי 

זהות ישראלית וזהות יהודית 
 על הקשר שבין זהות וסולידאריות 
 זהות אישית וקולקטיבית: יהדות, ציונות ומדינת ישראל 
 זהויות בחברה רב תרבותית 

מנהיגות 
 להיות מנהיג: חזון ואחריות 
 מנהיגים כסוכני שינוי: על תפקידו של המנהיג הקהילתי 
 מנהיגות של יצחק רבין 

החברה הישראלית: זהויות, מחלוקות ושסעים 
 סוציולוגיה של החברה הישראלית 
 חיים במדינה יהודית ודמוקרטית 

לפרטים:, info@rabincenter.org.il