English

התוכנית החינוכית לכוחות הביטחון

התוכנית החינוכית לכוחות הביטחון

מרכז יצחק רבין הוקם ב 1997 מכוח "חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין" . פעילות המרכז מוקדשת להנצחת זכרו ופועלו של יצחק רבין ולבחינת הלקחים שעל החברה הישראלית להפיק מהרצח, נסיבותיו והשלכותיו. 

  • ביסוס השותפות האזרחית במדינת ישראל על יסודות של כבוד האדם, לכידות חברתית, אורח חיים דמוקרטי בכלל ושלטון החוק בפרט.
  • קידום שלומו ואחדותו של העם היהודי, במיוחד לנוכח הסכנות של מחלוקות אלימות עד כדי מלחמת אחים שאותן שיקף רצח רבין.
  • הצבת דמותו של יצחק רבין כדוגמה ומופת למנהיגות אחראית, הגונה ויוזמת בתחומי החברה, הביטחון והחתירה לשלום.