English

מנהיגות

מנהיגות

  • סיור במוזיאון במסלול מנהיגות - הסיור בנושא מנהיגות עוקב אחרי מנהיגים ודפוסי מנהיגות שונים שהופיעו בחברה הישראלית לאורך השנים. הנחת היסוד העומדת בבסיס הסיור היא כי מנהיגות איננה מתקיימת בחלל ריק, אלא היא תוצר של נסיבות אישיות וחברתיות המעצבות את המנהיג מחד גיסא ואת החברה בתוכה הוא התעצב מאידך גיסא.  הסיור מתמקד בדילמות ואירועים מנהיגותיים שתוצאותיהם עיצבו את החברה הישראלית וייצרו ערכים מכוננים במדינה.  הסיור מתחקה אחר מנהיגים מסוגים שונים ובזירות פעולה שונות (חברתיות, פוליטיות, צבאיות, תרבותיות), מתוך ניסיון להבין את הערכים המכוננים שמייצרים מנהיגות ואת פוטנציאל ההשפעה של מנהיגות אפקטיבית על חברה. במקביל לסקירת המנהיגות הישראלית לאורך השנים, נתחקה גם אחר מקורות מנהיגותו של יצחק רבין מילדותו ועד הירצחו; הדילמות המנהיגויות עמן התמודד לאורך השנים והשפעת מנהיגותו על החברה הישראלית. 
    סדנת העיבוד המלווה את הסיור תעמיק בנושאי מנהיגות ואחריות אישית בקרב אזרחי המדינה בכלל ולובשי מדים בפרט.

  • מנהיגות ואחריות - הפעילות תעסוק בנושא המנהיגות מזוויות שונות: מהם הערכים הדרושים לאדם על מנת להפוך למנהיג; הקשר בין מנהיגות למושג המפקד המחנך; מקומו של החזון בהנעת המנהיג והמפקד את מונהגיו ופקודיו; התמקדות במרכיב האחריות האישית. המשתתפים ידונו בתכונות המזוהות עם מנהיגות ומנהיגים. במהלך הסדנה המשתתפים יבחנו את הקשר שבין מפקד לבין מנהיג; יזהו את מרכיב ה"אחריות האישית" כמרכיב מרכזי במנהיגות; ויתוודעו לדוגמאות למנהיגותו של יצחק רבין. הסדנה תסיים בבחינת האחריות האישית בקרב אזרחי המדינה בכלל ולובשי מדים בפרט.

  • מנהיגות בעת מחלוקת - בחינת אירועי מחלוקת נבחרים מההיסטוריה הישראלית וניתוח השיקולים בקבלת ההחלטות של המנהיגים באירועים אלה. העלאת ההקשרים רלבנטיים למציאות ישראלית כיום ולאתגרים הפיקודיים הניצבים בפני המשתתפים.

  • מנהיגות במציאות משתנה החברה הישראלית ניצבת בפני אתגרים הסתגלותיים לנוכח השינויים המתחוללים בתוכה ומחוצה לה. מהם אותם שינויים, כיצד צריך לנתח אותם, וכיצד יתמודד המפקד ואנשיו במציאות של חברה משתנה? 

  • שדה צמיחתו של מנהיג  מנהיגותו של יצחק רבין כמודל למנהיגות אחראית.

  • המפקד המחנך 
    תפיסת הפיקוד של צה"ל וכוחות הביטחון מתבססת על תפיסת "המפקד המחנך" .לפי תפיסה זו המפקד נדרש לטפל במסגרת היחידתית בהקשרים החברתיים . הלכידות, הקשר שבין המפקדים לחיילים, בין החיילים לבין עצמם על מנת לפתח ולחזק מנגנונים של תמיכה הדדית. כמו כן, המפקד נדרש להתמודד עם סוגיות ערכיות בשגרה ובחירום, על כן נכון לברר איתו מהם הערכים והמאפיינים הדרושים לו על מנת שיהפוך למפקד-מחנך; לברר מהו ההבדל שבין סמכות הנובעת מכוח לסמכות הנובעת ממנהיגות; לשים דגש על מושג "האחריות" על היבטיו השונים; ולעמוד על מקומו של החזון בהנעת המפקד והקבוצה אותה הוא מוביל.