English

פורום י"ב בחשוון

בלילה שבין י"א בחשוון לי"ב בחשוון, כ-40 יום ממועד הרצח של גדליה בן אחיקם, נרצח ראש ממשלת ישראל הריבונית, יצחק בן נחמיה ורוזה רבין. רצח ראש ממשלה בישראל על ידי קנאי דתי-יהודי הינו הביטוי הקיצוני ביותר של חוסר סובלנות, זלזול בשלטון החוק ושנאה. 

פורום י"ב בחשוון הוקם בחודש אייר תשס"ז - מאי 2007 על ידי ארגונים ציוניים-דתיים, אישים ופעילים מרכזיים מכלל הקשת הפוליטית, בכדי לעודד את הסובלנות, הפתיחות ודרך הארץ שקדמה לתורה.

לאתר פורום י"ב בחשוון: www.12heshvan.org