English

נאומי השלום של ראש הממשלה יצחק רבין

נאומי השלום של ראש הממשלה יצחק רבין

"אנחנו נמצאים בימים אלה באחת השעות הגורליות והחשובות ביותר של העם היהודי. אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך עיצובו של העם היהודי ועיצובה של המדינה לדורות. זוהי שעה של התחבטויות קשות, גם ויכוחים סוערים, אבל חשוב שכולנו נדע, בישראל ובגולה, כי תהיינה אשר תהיינה ההחלטות, אהבת ישראל אמיתית שורה עליהן ולנגד עיננו תמיד המימרה העתיקה: "כל ישראל ערבים זה לזה". אין אנו שוכחים לרגע כי בין שתומכים במהלכים שלנו ובין שמתנגדים להם – כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו."
(מתוך דברים לנציגי הפדרציות היהודיות בארה"ב )  

 


באדיבות - זמורה-ביתן, מוציאים לאור, 1995