English

לחיפוש בארכיון

הוראות לחיפוש: 

לחיפוש מונח בודד הקלידו מילה/מונח לדוגמא: אנטבה
לשילוב שתי מילים/מונחים הקלידו את המילים וביניהן תנאי חיפוש (או/וגם) 

לדוגמא:      מלחמת העצמאות וגם יצחק רבין
                 מלחמת השחרור או מלחמת העצמאות

                בשלב זה יתקבל מידע ביבליוגראפי בלבד

רשומות מלאות ותצלומים יתווספו עם קבלת אישור זכויות יוצרים 

לכניסה לארכיון לחץ כאן