English

ארכיון ומאגרים

ארכיון מרכז יצחק רבין הינו חלק מארכיון המדינה והוא כולל חומר ארכיוני הנוגע לפועלו הביטחוני והמדיני של יצחק רבין. כמו כן, אוצר הארכיון חומרים אישיים של יצחק רבין וחומרים המתעדים את האווירה ששררה בארץ ערב הרצח ואת ביטויי האבל בארץ ובעולם.
בארכיון מסמכים וחומרים אודיו-וויזואליים מאוספים ציבוריים ופרטיים.

בין האוספים הציבוריים נמנים ארכיון צה"ל, ארכיון המדינה, ארכיון הכנסת, ארכיון תנועת העבודה, ארכיון מחלקת המדינה בארה"ב, ארכיון שפילברג וכן קטעי עיתונים, רדיו וטלוויזיה של רשתות שידור מהארץ ומהעולם.

הארכיון אוצר חומרים פרטיים וייחודיים:
מגוון אוספי תצלומים, מכתבים אישיים, הרצאות, נאומים, ראיונות, קריקטורות, כרזות וסטיקרים.

 לצפייה בגלריית האוספים הפרטיים
 לצפייה בגלריית האוספים הציבוריים

התנצלות
מרכז יצחק רבין מתנצל בפני עו"ד פנחס פישלר על כך שבאתר הארכיון של מרכז יצחק רבין נכלל בשגגה, ובתום לב, מסמך תמלול ראיון מהתוכנית "עניין אחר" "ברשת ב'" של "קול ישראל" מיום 23.6.1996, אשר עסק בעוה"ד פנחס פישלר ואשר שמו הטוב של עוה"ד פישלר עלול היה להיפגע ממנו. עו"ד פישלר, עו"ד וכלכלן, ומי שכיהן ביוני 1996 בתפקיד מנהל לשכת ראש הממשלה, ציין בפנינו כי הסוגיה הנדונה בתמלול היתה שגויה ומוטעית ואף נידונה בתובענה שהוגשה על ידי עוה"ד פישלר כנגד הדוברים בה וכנגד קול ישראל ואח' אשר בעקבותיה פרסמו אלה התנצלויות גורפות באמצעי התקשורת השונים. למרכז רבין לא היתה כל כוונה לפגוע בשמו הטוב של עו"ד פישלר והמרכז הסיר את התמלול מארכיון המרכז מיד עם היוודע לו העניין.