English

רשימת מכרזים


31.12.2020- מכרז פומבי 2/2020  לרכישת חלפים לצורך שדרוג מערכת אודיו וידאו, בקרה ואינטגרציה הקיימת במוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין לחקר ישראל 


מסמכי המכרז

מודעה בעברית 

מודעה בערבית

מענה לשאלות הבהרה

הודעה על זכיה


מכרז פומבי 1/2020 לשירותי חכירת כלי רכב 
בהתאם לתקנה 15(ה) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993.
מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז: 2.4.2020 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים במשרדי המרכז

מסמכי המכרז

מודעה בעברית 

מודעה בערבית

החלטה1 לאוגוסט 2019 - מכרז מספר 1/2019 למתן שירותי ניקיון עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
בהתאם לתקנה 15(ה) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993. 
מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז: יום א', 15 בספטמבר 2019, בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה בעברית

מודעה בערבית

פרוטוקול סיור מציעים

מענה לשאלות הבהרה

הודעה על זכיה

28 לנובמבר 2018- מכרז מס' 1/2018 למתן שירותי אבטחה עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 
המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים:24 בינואר 2019 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה בעברית 

מודעה בערבית 

פרוטוקול סיור מציעים

קובץ הבהרות מספר 1 למסמכי המכרז

הודעה על זכיה

25 בספטמבר 2016 - מכרז מס' 2/2016 לשירותי חכירת כלי רכב
המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים: 7 בנובמבר 2016 בשעה 12:00
מסמכי המכרז
מודעה בעברית
מודעה בערבית
הודעה על שינוי בתנאי סף במכרז ועל הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז עד ליום 10.11.2016 בשעה 12:00.
הודעה על התקשרות ללא מכרז בהתאם לתקנה 23(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993. 

12 לינואר 2016- מכרז מס' 1/2016 לעריכת ביטוחי מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 
המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים: 4 בפברואר 2016 בשעה 12:00.
הודעה בעברית 
הודעה בערבית
מסמכי המכרז
פרוטוקול מפגש משתתפים
קובץ מענה לשאלות הבהרה מספר 1
 הודעה על הארכת המועד האחרון להעברת שאלות להבהרה עד ליום 2.2.2016 בשעה 15:00
קובץ שינויים ומענה לשאלות הבהרה מספר 2 והודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים עד ליום 8 פברואר 2016 בשעה 12:00
7 לינואר 2015- מכרז מס' 1/2015 למתן שירותי ניקיון עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 

המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים: 11 בפברואר 2015 בשעה 12:00.
הודעה בעברית
הודעה בערבית
מסמכי המכרז
פרוטוקול סיור מציעים 
קובץ מענה לשאלות הבהרה מספר 1
הודעת זכיה

22 במאי 2013 - מכרז מס 1/2013 להתקשרות לחכירת כלי רכב בתנאי ליסינג תפעולי מלא
המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הוא  6 ביוני 2013  12:00
הודעה בעברית
הודעה בערבית
מסמכי המכרז

2 ביוני 2013 - קובץ מענה לשאלות הבהרה

הודעת זכייה


11 בנובמבר 2010- מכרז מס' 1/10 לעריכת ביטוחי מרכז יצחק רבין לחקר ישראל. 
המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים: 2.12.2010. 

 הודעה בעברית

 הודעה בערבית

 מסמכי המכרז

 פרוטוקול מפגש מציעים וקובץ שינויים מס 1 בתנאי המכרז

 קובץ שינויים מס 2 בתנאי המכרז