English

רשימת מכרזים

רשימת מכרזים

1 לאוגוסט 2019 - מכרז מספר 1/2019 למתן שירותי ניקיון עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
בהתאם לתקנה 15(ה) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993. 
מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז: יום א', 15 בספטמבר 2019, בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה בעברית

מודעה בערבית

פרוטוקול סיור מציעים

מענה לשאלות הבהרה

28 לנובמבר 2018- מכרז מס' 1/2018 למתן שירותי אבטחה עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 
המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים:24 בינואר 2019 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה בעברית 

מודעה בערבית 

פרוטוקול סיור מציעים

קובץ הבהרות מספר 1 למסמכי המכרז

הודעה על זכיה

25 בספטמבר 2016 - מכרז מס' 2/2016 לשירותי חכירת כלי רכב
המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים: 7 בנובמבר 2016 בשעה 12:00
מסמכי המכרז
מודעה בעברית
מודעה בערבית
הודעה על שינוי בתנאי סף במכרז ועל הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז עד ליום 10.11.2016 בשעה 12:00.
הודעה על התקשרות ללא מכרז בהתאם לתקנה 23(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993. 

12 לינואר 2016- מכרז מס' 1/2016 לעריכת ביטוחי מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 
המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים: 4 בפברואר 2016 בשעה 12:00.
הודעה בעברית 
הודעה בערבית
מסמכי המכרז
פרוטוקול מפגש משתתפים
קובץ מענה לשאלות הבהרה מספר 1
 הודעה על הארכת המועד האחרון להעברת שאלות להבהרה עד ליום 2.2.2016 בשעה 15:00
קובץ שינויים ומענה לשאלות הבהרה מספר 2 והודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים עד ליום 8 פברואר 2016 בשעה 12:00
7 לינואר 2015- מכרז מס' 1/2015 למתן שירותי ניקיון עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 

המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים: 11 בפברואר 2015 בשעה 12:00.
הודעה בעברית
הודעה בערבית
מסמכי המכרז
פרוטוקול סיור מציעים 
קובץ מענה לשאלות הבהרה מספר 1
הודעת זכיה

22 במאי 2013 - מכרז מס 1/2013 להתקשרות לחכירת כלי רכב בתנאי ליסינג תפעולי מלא
המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הוא  6 ביוני 2013  12:00
הודעה בעברית
הודעה בערבית
מסמכי המכרז

2 ביוני 2013 - קובץ מענה לשאלות הבהרה

הודעת זכייה


11 בנובמבר 2010- מכרז מס' 1/10 לעריכת ביטוחי מרכז יצחק רבין לחקר ישראל. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים: 2.12.2010. 

 הודעה בעברית

 הודעה בערבית

 מסמכי המכרז

 פרוטוקול מפגש מציעים וקובץ שינויים מס 1 בתנאי המכרז

 קובץ שינויים מס 2 בתנאי המכרז