English

הודעות פטור ממכרז

התקשרויות שלא באמצעות מכרז


להלן פרסום החלטות מרכז יצחק רבין לחקר ישראל בהתאם לתקנה 1ג'(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 

התקשרויות שלא באמצעות מכרז בשנת 2021

8 בדצמבר 2021- התקשרות בעניין ביצוע פעילות מוזיקלית לילדים במרכז בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי, בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ז- 1993. 

החלטה

8 בדצמבר 2021- התקשרות בעניין העלאת הצגה חדשה לילדים במרכז בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי, בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ז- 1993. 

החלטה


19 בספטמבר 2021 - התקשרות לקבלת שירותי ייעוץ תקשורת הכוללים, בין היתר שירותי יעוץ וניהול מדיה חברתית לרבות שירותי קריאייטיב, כתיבת תוכן ופילוח עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל בהתאם לתקנות 5(א)(2), 5(ג)(2) ו-5(ה) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג-1993.
החלטה


02 אוגוסט 2021 - התקשרות דחופה לאור קיומן של נסיבות מיוחדות ונדירות בהתאם לתקנה 28(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1933
החלטה

 
 
01 במרץ 2021- התקשרות המשך לעריכת ביטוחי המרכז על פי תקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1993
 


 
התקשרויות שלא באמצעות מכרז בשנת 2020

15 בדצמבר 2020 - התקשרות עם יועץ לניהול מדיה חברתית לרבות שירותי קריאייטיב, כתיבת תוכן ופילוח עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל בהתאם לתקנות 5(א)(2), 5(ג)(2) ו-5(ה) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג-1993.

החלטה


15 בינואר 2020- הודעה על התקשרות למימוש זכות ברירה הכלולה בהסכם התקשרות לעריכת ביטוח המרכז על פי תקנה 3ג(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993.

החלטה

30 בינואר 2020- הודעה על השתתפות במימון ביצוע פרויקט כביש הגישה הדרומי - הראשי למרכז יצחק רבין על ידי עיריית תל-אביב במסגרת תפקידי הרשות על פי דין בהתאם לתקנה 3(16) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993. 

החלטה 

 

 

 

התקשרויות שלא באמצעות מכרז בשנת 2019

31 בדצמבר 2019-הודעה על התקשרות המשך לאספקת שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות האודיו וידאו, הבקרה והאינטגרציה במוזיאון הפועל במרכז, על פי תקנה 3(4) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 

החלטה 

5 בדצמבר 2019- הודעה על התקשרות המשך להצבת "עגלת קפה" במרכז, על פי תקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993. 

החלטה


12 בספטמבר 2019- התקשרות עם יועץ תקשורת עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל בהתאם לתקנות 5(א)(2), 5(ג)(2) ו-5(ה) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג-1993

החלטה


16 ביוני 2019- הודעה על התקשרות למימוש זכות ברירה הכלולה בהסכם התקשרות למתן שירותי ניקיון על פי תקנה 3ג(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993.

החלטה

3 במרץ 2019 - הודעה על התקשרות למימוש זכות ברירה הכלולה בהסכם התקשרות לעריכת ביטוח המרכז על פי תקנה 3ג(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993.

החלטה

21 בינואר 2019 - הודעה על התקשרות המשך עם חברת RSF בהתאם לתקנות  3 (29), 3(4)(ב)(2) ו- 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.

החלטה

6 בינואר 2019 - הודעה על הרחבת התקשרות עם חברת קאמל הפקות 1995 בע"מ לבימוי, הפקה, עריכה, עיצוב וכל יתר ההיבטים הכרוכים בהפקתו של סרטון ההמשך למיצג לציון יובל למלחמת ששת הימים אשר יעסוק במלחמת ההתשה, בהתאם לתקנות 3 (11), 3(4)(ב)(2) ו- 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.22 בנובמבר 2016- הודעה על התקשרות עם במאית ומפיקה לצורך הפקת סרטון לציון 50 שנים למלחמת ששת הימים - בדגש על "רבין רמטכ"ל הניצחון" בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי על פי תקנה 3(11) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.