English

הודעות פטור ממכרז

הודעות פטור ממכרז

התקשרויות שלא באמצעות מכרז


להלן פרסום החלטות מרכז יצחק רבין לחקר ישראל בהתאם לתקנה 1ג'(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 

התקשרויות שלא באמצעות מכרז בשנת 2019

יועץ תקשורת
התקשרות עם יועץ תקשורת עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל בהתאם לתקנות 5(א)(2), 5(ג)(2) ו-5(ה) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג-1993

החלטה

נקיון
16 ביוני 2019- הודעה על התקשרות למימוש זכות ברירה הכלולה בהסכם התקשרות למתן שירותי ניקיון על פי תקנה 3ג(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993.

החלטה

3 במרץ 2019 - הודעה על התקשרות למימוש זכות ברירה הכלולה בהסכם התקשרות לעריכת ביטוח המרכז על פי תקנה 3ג(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993.

החלטה

21 בינואר 2019 - הודעה על התקשרות המשך עם חברת RSF בהתאם לתקנות  3 (29), 3(4)(ב)(2) ו- 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.

החלטה

6 בינואר 2019 - הודעה על הרחבת התקשרות עם חברת קאמל הפקות 1995 בע"מ לבימוי, הפקה, עריכה, עיצוב וכל יתר ההיבטים הכרוכים בהפקתו של סרטון ההמשך למיצג לציון יובל למלחמת ששת הימים אשר יעסוק במלחמת ההתשה, בהתאם לתקנות 3 (11), 3(4)(ב)(2) ו- 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.

התקשרויות שלא באמצעות מכרז בשנת 2018 

27 בדצמבר 2108 - הודעה על הרחבת התקשרות לצורך בימוי, הפקה, עריכה עיצוב, ניהול תוכן וקריאייטיב וכל יתר ההיבטים הכרוכים ביצירתו של סרטון קבלת פני המבקרים במרכז במבואת המרכז על פי תקנה 3(4) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 

החלטה

27 בדצמבר 2108 - הודעה על התקשרות המשך להצבת "עגלת קפה" במרכז יצחק רבין על פי תקנה 3(4) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 

החלטה

 11 בנובמבר 2018- הודעה על התקשרות לצורך בימוי, הפקה, עריכה עיצוב, ניהול תוכן וקריאייטיב וכל יתר ההיבטים הכרוכים ביצירתו של סרטון קבלת פני המבקרים במרכז במבואת המרכז בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי על פי תקנה 3(11) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.  

החלטה 

התקשרויות שלא באמצעות מכרז בשנת 2017 

 28 בפברואר 2017 - הודעה על התקשרות לצורך בימוי, הפקה, עריכה עיצוב וכל יתר ההיבטים הכרוכים בהפקתו של סרט ועמדות תוכן נלוות, למיצג לציון "יובל למלחמת ששת הימים" בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי על פי תקנה 3(11) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.  

החלטה

6 בפברואר 2017- הודעה על התקשרות המשך לקבלת שירותי ייעוץ אסטרטגי ותקשורתי על פי תקנה 3(4) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 

החלטה

6 בפברואר 2017- הודעה על התקשרות המשך לאספקת שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות האודיו וידאו, הבקרה והאינטגרציה במוזיאון על פי תקנה 3(4) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 

החלטה

31 בדצמבר 2017- הודעה על התקשרות עם במאית ומפיקה לצורך הפקת סרטון לציון יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל  על פי תקנה 3(11) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.  

החלטה


התקשרויות עם ספק יחיד / חוץ בשנת 2017 בהתאם לתקנות 3(29), 3(31) ו- 3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993
14 בנובמבר 2017-הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד על פי תקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993- הביצוע עבודות תיקונים, תחזוקה וניקיון גגות המרכז הדקורטיביים. 

הודעה

חוות דעת מקצועית 


התקשרויות שלא באמצעות מכרז בשנת 2016 

19 בדצמבר 2016- הודעה על התקשרות המשך להצבת "עגלת קפה" במרכז יצחק רבין על פי תקנה 3(4) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 

החלטה

19 בדצמבר 2016- הודעה על הרחבת התקשרות במסגרת הסכם עם לתחזוקת גגות המרכז הדקורטיביים על פי תקנה 3(4) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 

החלטה

22 בנובמבר 2016- הודעה על התקשרות עם במאית ומפיקה לצורך הפקת סרטון לציון 50 שנים למלחמת ששת הימים - בדגש על "רבין רמטכ"ל הניצחון" בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי על פי תקנה 3(11) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.  

החלטה

22 בנובמבר 2016- הודעה על התקשרות שלא באמצעות מכרז בהתאם לתקנה 23(ב) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.

החלטה

21 בספטמבר 2016 - הודעה על התקשרות למימוש זכות ברירה הכלולה בהסכם בהתאם לתקנה 3ג(א) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.

החלטה

6 ביולי 2016 - הודעה על התקשרות למימוש זכות ברירה הכלולה בהסכם בהתאם לתקנה 3ג(א) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.
החלטה

 3 בינואר 2016- הודעה על התקשרות המשך לעריכת ביטוחי המרכז על פי תקנה תקנה 3(4) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 

החלטה

3 בינואר 2016- הודעה על התקשרות המשך לביצוע עבודות לתיקון רכיב "המאסטר פאנלים" במוזיאון על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים,תשנ"ג- 1993. 
החלטה

התקשרויות עם ספק יחיד / חוץ בשנת 2016 בהתאם לתקנות 3(29), 3(31) ו- 3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993. 
31 בינואר 2016- התקשרות לתפעול כולל של מערכת ההדרכה הקולית במוזיאון הפועל במרכז.

התקשרויות שלא באמצעות מכרז בשנת 2015 


19 באוקטובר 2015- הודעה על התקשרות עם מועצת תנועות הנוער לצורך השתתפות בהוצאה לפועל והפקה של עצרת לציון 20 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי על פי תקנה 3(11) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 
החלטה

19 באוקטובר 2015- הודעה על התקשרות עם קרן קיימת לישראל לצורך הוצאה לפועל והפקה של אירוע זיכרון משותף לציון יום השנה ה-20 לרצח יצחק רבין ז"ל בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי על פי תקנה 3(11) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 
החלטה

20 ביולי 2015- הודעה על התקשרות המשך לעריכת ביטוחי המרכז על פי תקנה תקנה 3(4) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.
החלטה

17 ביוני 2015- הודעה על התקשרות עם ערוץ הילדים לצורך כתיבה, הפקה ושידור של סרט עלילתי לילדים לקראת יום השנה ה-20 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי על פי תקנה 3(11) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 
החלטה

17 ביוני 2015- הודעה על התקשרות המשך לקבלת שירותי ייעוץ לצורך השלמת בניית מודל השכר החדש במרכז יצחק רבין, על פי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993.
החלטה

17 ביוני 2015- הודעה על התקשרות עם הוצאה לאור לצורך הוצאה הוצאה לאור של קובץ מאמרים לציון יום השנה ה-20 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, כהתקשרות לביצוע עבודה ספרותית לאחר בדיקת מספר הצעות הבאות בחשבון, על פי תקנות 5(א)(3), 5(ג)(2) ו- 5(ה) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993.
החלטה

2 ביוני 2015- הודעה על התקשרות המשך להקמת מערכת הדרכה קולית בתערוכה חדשה בנושא "מבצע אנטבה" המהווה המשך לתצוגת המוזיאון הפועל במרכז, על פי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993. 
החלטה

2 ביוני 2015- התקשרות עם עם תאטרון לילדים ולנוער לצורך כתיבה, בימוי, הפקה וביצוע של הצגה מוסיקאלית חדשה לילדים בתוך המוזיאון הפועל במרכז יצחק רבין בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי על פי תקנה 3(11) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 
החלטה


20 באפריל 2015- הודעה על התקשרות המשך לביצוע עבודות להקמת תערוכה  בנושא "מבצע אנטבה" המרחיבה את תצוגת המוזיאון על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים,תשנ"ג- 1993. 
החלטה

21 בינואר 2015- התקשרות לצורך הוצאה לאור ופרסום של אלבום היסטורי המבוסס על תצוגת המוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינים תרבות, אומנות, בידור או הווי על פי תקנה 3(11) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 
החלטה

21 בינואר 2015- התקשרות המשך לעריכת ביטוחי המרכז על פי תקנה תקנה 3(4) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.
החלטה


התקשרויות שלא באמצעות מכרז בשנת 2014 


20 באוקטובר 2014 - התקשרות עם קרן קיימת לישראל לצורך הוצאה לפועל והפקה של אירוע זיכרון משותף לציון יום השנה ה-19 לרצח יצחק רבין ז"ל בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי על פי תקנה 3(11) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 
החלטה

17 ביוני 2014- התקשרות עם עיריית תל-אביב - יפו לביצוע שירותי גינון והשקיה במרכז על פי תקנה 3(16) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 
החלטה

8 במאי 2014- התקשרות המשך לביצוע שירותי גינון והשקיה במרכז על פי תקנה 3(4) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.
החלטה

28 בינואר 2014- התקשרות המשך לאספקת שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות האודיו וידאו, הבקרה והאינטגרציה במוזיאון הפועל במרכז על פי תקנה 3(4) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 
החלטה

16 בינואר 2014- מימוש זכות ברירה בהסכם התאם לתקנה 3ג(א) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993. 
החלטה

התקשרויות עם ספק יחיד / חוץ בשנת 2014
להלן פרסום רשימת ספקים יחידים/חוץ בהתאם לתקנות 3(29) ו- 3(31) ו- 3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993. 

8 בדצמבר 2014-  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד על פי תקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993- המשך הפעלת "עגלת קפה" במרכז יצחק רבין. 
הודעה 
חוות דעת 
החלטה22 בנובמבר 2016- הודעה על התקשרות עם במאית ומפיקה לצורך הפקת סרטון לציון 50 שנים למלחמת ששת הימים - בדגש על "רבין רמטכ"ל הניצחון" בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי על פי תקנה 3(11) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993.