English

בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

מנהלת חשבונות ראשית
יועצת משפטית וממונה על חוק חופש המידע
ראש מדור גביה - לקוחות
מזכירת המרכז
רכז בקרת מוזיאון
מנהל תפעול
חינוך - רכז הדרכה
חינוך - מנהל תחום מערכת החינוך
עמותה - קשרי חו"ל
מנהלת משאבי אנוש
מנהלת כספים
חינוך-ראש תחום כוחות הביטחון
מנהלת מרכז הזמנות
חינוך - רכזת, כוחות הביטחון