English

מועצה ציבורית

בהתאם לסעיף מס' 5 לחוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין התשנ"ז – 1997, המועצה כוללת 29 חברים אשר ימונו בהתאם להוראות החוק.

חברי המועצה הציבורית :

 • עו"ד אלון גלרט, נציג ציבור.
 • גב' אלירז קראוס, נציגת משרד החינוך.
 • ד"ר ארנון למפרום, נציג גנזך המדינה. 
 • פרופ' גבריאלה שלו - נציגת הסגל האקדמי.
 • גב' דליה פניג, נציגת משרד החינוך. 
 • גב' דפנה הראל, נציגת הרשות המקומית. 
 • מר יוסי קוצ'יק, נציג ציבור.
 • גב' נירה שפק, נציגת ציבור
 • מר פנחס מידן-שני, נציג העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין לחקר ישראל.
 • מר רוני קליימן, נציג העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין לחקר ישראל.
 • פרופ' מיכל אלברשטיין, נציגת האקדמיה
 • מר גיל בירגר, נציג העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין
 • מר שלומי מעיין, נציג משרד הביטחון