English

ועד מנהל

בהתאם לסעיף 9 לחוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, תשנ"ז - 1997, הוועד המנהל כולל 9 חברים אשר ממונים בהתאם להוראות החוק.
  • מר יוסי קוצ'יק, נציג ציבור. 
  • גב' אלירז קראוס, נציגת משרד החינוך. 
  • ד"ר ארנון למפרום, נציג גנזך המדינה. 
  • מר רוני קליימן, נציג העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין. 
  • גב' דפנה הראל, נציגת הרשות המקומית.
  • מר פיני מידן שני נציג העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין