English

העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

לאחר הרצח, התקבצו קרובי משפחתו של יצחק רבין ז"ל, חבריו ומוקירי זכרו לפעול לשם הקמת מרכז לחקר ישראל על שם יצחק רבין.

ביום 5 במרץ 1996 נוסדה ונרשמה העמותה ונרשמה כדין בפנקס העמותות.

 
מטרות העמותה נקבעו בתקנון העמותה אשר הוגש לרישום העמותה ובכללן "הקמת מרכז לחקר ישראל על שם יצחק רבין".

העמותה ונציגיה פעלו, בין היתר, לקידום חקיקתו של חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז-1997, אשר התקבל בכנסת ביום 6 בינואר 1997 ("החוק"). מכוחו של החוק הוקם תאגיד שמטרתו הקמת מרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין ("המרכז").

החוק צפה את המשך קיום העמותה לצד פעילות המרכז. נציגי העמותה משולבים במוסדות המרכז, הן במועצה והן בועד המנהל (סעיפים 5 (7) ו – 9(5) לחוק).
מטרת העל של שני הגופים האמורים זהה, והיא – הנצחת זכרו של ראש הממשלה המנוח, יצחק רבין. כל אחד מהגופים פועל למען מטרה זו באפיק שונה, המרכז – בתחומי התוכן המפורטים בחוק, והעמותה – בגיוס תרומות ובניית משכן הקבע עבור המרכז.

בין לבין, הורחבו מטרות העמותה והן, נכון להיום, אלו:
"1. לפעול לשם הנצחת זכרו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, לרבות במתן סיוע למרכז יצחק רבין לחקר ישראל (להלן: "המרכז"), תאגיד שהוקם על פי חוק.
2. לפעול לשם גיוס כספים, בארץ ובעולם, לצורך מימון הפעולות המנויות בסעיף 1 לעיל.
3. לפעול בכל צורה ודרך לשם קידום, בין במישרין ובין בעקיפין, של כל מטרה ממטרותיה של העמותה."

מיום היווסדה ועד לעצם היום הזה פעלה ופועלת העמותה, באמצעות מוסדותיה ועובדיה למען קידום מטרותיה.
במסגרת זו, סייעו נציגי העמותה באיתור המקרקעין עליהם ייבנה משכן הקבע של המרכז, העמותה גייסה את התרומות לבנייתו, התקשרה עם מתכננים, קבלנים וכיו"ב והלכה למעשה בנתה עבור המרכז את משכן הקבע בו הוא שוהה.